Functiebeschrijving voorzitter van de BVMBO

Goed onderwijs staat of valt met goede opleiders (docenten en instructeurs). De Beroepsvereniging van opleiders in het MBO, de BVMBO, wil, vanuit haar rol als beroepsvereniging, bijdragen aan het versterken van onze beroepsgroep. 

De BVMBO geeft opleiders een stem en daarmee invloed. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor ons vakmanschap; wij nemen de regie en dragen bij aan goed middelbaar beroepsonderwijs. 

Dit doen wij door dialoog te organiseren, kennis te delen en te co-creëren, ook met externe partners. Zo bundelen wij onze krachten, vanuit een landelijk netwerk, als sterke en trotse beroepsgroep. 

Met een krachtige beroepsgroep bedoelen we een beroepsgroep die met elkaar een professionele dialoog voert over het onderwijs, de inhoud van het vak, loopbaanpaden, professionalisering van het beroep van opleider en ervaringen uitwisselt en samen beroepsstandaarden en (ethische) normen formuleert en onderhoudt. De basis voor een krachtige beroepsgroep vormen we met een actieve gemeenschap van opleiders in het mbo.  

De BVMBO is opgericht in voorjaar 2011 door mbo-docenten, als reactie op het advies Leerkracht van de commissie Rinnooy Kan en de destijds ontwikkelde Lerarenagenda door het ministerie van OCW.
In het afgelopen decennium heeft de BVMBO, met beperkte middelen en veel eigen (passie)tijd, veel gedaan en bereikt. Zij is niet alleen gaan inzetten voor docenten maar ook voor instructeurs. Momenteel bevindt de BVMBO zich in een transitiefase. In 2020 heeft de beroepsvereniging gewerkt aan een strategische meerjarenagenda ‘Samen sterk voor goed MBO’. In deze meerjarenagenda staat de vraag centraal hoe de BVMBO verder kan ontwikkelen naar een duurzame en toekomstbestendige beroepsvereniging van de mbo-opleiders1.

De BVMBO heeft een actief en meewerkend bestuur met statutair negen bestuurszetels, een netwerk van ambassadeurs op scholen en een aantal platforms rondom thema’s die spelen in de sector (zoals rekenen, onderzoek, beroepskwaliteit etc.).
Omdat de derde termijn van de huidige voorzitter binnenkort afloopt is de vereniging nu op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De voorzitter

Heeft affiniteit met, ruime kennis van én ervaring in het mbo (als opleider).  Als boegbeeld voor opleiders in het mbo vormt hij/zij het gezicht naar buiten toe aan bestuurlijke tafels en in het gesprek met andere stakeholders. Tegelijkertijd kan en zal de voorzitter ook taken delegeren aan leden van de vereniging gedachtig het adagium “door en met de opleiders”.
De voorzitter leidt op een inspirerende wijze de vereniging, stuurt de uitvoeringsorganisatie van de BVMBO (ambassadeurs en het ondersteuningsbureau) aan én is voorzitter van het dagelijks bestuur. Hierbij stimuleert hij/zij collectieve processen en de vorming van professionele gemeenschappen. De voorzitter geeft hierbij uitvoering aan de strategische meerjarenagenda.

De voorzitter beschikt over een helikopterblik en is in staat om verbindingen tussen de diverse beleidsterreinen te zien en daarnaar te handelen. Zij/hij heeft hierbij een kritische en onafhankelijke houding en staat open voor de dialoog en samenwerking. Hierbij houdt hij/zij rekening met de belangen van de verschillende interne en externe partijen. 

De voorzitter heeft bijzondere aandacht voor het goed functioneren van de vereniging als vrijwilligersorganisatie en bevordert een open communicatie. Als verbindende professional is hij/zij in staat om te werken in allianties. 

Taken en verantwoordelijkheden

De voorzitter

• is binnen het bestuur van de BVMBO verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en van de vereniging.

• leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is verantwoordelijk voor onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen die aan de orde zijn.

• zorgt voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en de ALV en alle wettelijke regels waaraan de vereniging moet voldoen.

• verantwoordelijk voor het organiseren van de stem van de opleider.

• zorgt, in samenspraak met de medebestuurders, voor de uitvoering van de besluiten van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bewaakt daarbij de voortgang en kwaliteit van de uitvoering.

• is vaak het gezicht van de vereniging, in- en extern en is als zodanig de primus interparis van de BVMBO, maar is niet persé de enige woordvoerder. 

• bevordert dat, in de vereniging, actieve leden zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

• stuurt op de jaarlijks, door het bestuur en de door de ALV, vastgestelde beleidsdoelstellingen.

• zorg voor transparantie en verantwoording over het functioneren van het bestuur en onderdelen van de vereniging.

• heeft aandacht voor de continuïteit van de vereniging.

Bezoldiging:

De procedure om tot een geschikte kandidaat te komen die aan de algemene ledenvergadering (ALV)  wordt voorgedragen staat los van de wijze waarop de bezoldiging van de functie tot stand komt en wordt gerealiseerd. Anders gezegd: de uitkomst van het arbeidsvoorwaardengesprek en de wijze waarop de bezoldiging van de voorzitter wordt gerealiseerd kan van invloed zijn op de benoeming door de ALV. Vooralsnog is de bezoldiging geborgd t/m 2022 en gebaseerd op detacheringsbasis voor 0,5 Fte.

1 We hebben een netwerk van ambassadeurs opgebouwd, er is een beroepsbeeld voor de mbo-docent ontwikkeld in samenwerking met Opleiden in de school, we hebben expedities Teacher in the lead georganiseerd met bestuurders en docenten, meegewerkt aan de publicatie ‘Ruimte in regels’ van het ministerie van OCW door met onze achterban in kaart te brengen waar de knelpunten liggen. We hebben het ‘Manifest voor goed beroepsonderwijs’ gepubliceerd, platforms zijn gelanceerd (Rekenen, Beroepskwaliteit, Onderzoek, Burgerschap) en i.s.m. ECBO hebben we de leergang Teacher in the lead ontwikkeld, het pre-promotietraject georganiseerd en de bekwaamheidseisen van instructeurs geformuleerd. Verder laten we onze stem horen door werkbezoeken met Tweede Kamerleden te organiseren, knelpunten te agenderen, enquêtes en peilingen te houden.