News & Events

Gezocht:
Gepassioneerde opleiders (coaches, studieloopbaanbegeleiders, mentoren docenten LOB en/of Burgerschap) voor het Platform opleiders loopbaan en burgerschap

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft een unieke opdracht. Naast de voorbereiding op het beroep en op een leven lang ontwikkelen, heeft het mbo ook de taak om studenten voor te bereiden op het functioneren als betrokken burgers die op een volwaardige en verantwoordelijke manier participeren in onze vrije samenleving. De wet beschrijft de opdracht om de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers te bevorderen en bij te dragen aan het maatschappelijk functioneren. LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) en burgerschap maken een integraal onderdeel uit van ieder kwalificatiedossier en scholen zijn verplicht loopbaan- en burgerschapsonderwijs te geven.

Daarmee leveren opleiders in het mbo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de beroeps- én persoonlijke identiteit van studenten. Deze opdracht vraagt meer dan het inroosteren van de vakken LOB en burgerschap. LOB en burgerschap dienen een integraal onderdeel te zijn van een krachtige beroepsgerichte leeromgeving waarbij de pedagogische/didactische rol van de opleider (coach, studieloopbaanbegeleider, mentor, docent loopbaan en/of burgerschap etc) van cruciaal belang is.

Het onderwijs voor LOB en burgerschap is momenteel, mede door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en diverse onderzoeksrapporten, onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer, bij het ministerie van OCW, de MBO-raad etc. Aanleiding is dat uit onderzoek ¹ blijkt dat het onderwijs voor LOB en burgerschap beter moet én beter kan.
Onderliggende vragen hierbij zijn welke doelen met het loopbaan- en burgerschapsonderwijs worden nagestreefd, of het onderwijsaanbod voldoende inhoud heeft, of het passend is bij de verschillende doelgroepen én of de opbrengsten voldoende zichtbaar zijn.

Het Platform opleiders loopbaan en burgerschap heeft de wens om, op een professionele manier en gestructureerd, een bijdrage te leveren aan de verdere implementatie van LOB en burgerschap in het onderwijs en de begeleiding en het daarmee een kwaliteitsimpuls te geven. Hierbij wordt kennisdeling, kennisontwikkeling, kennisverspreiding, op het niveau van de opleider die in de dagelijkse praktijk bezig is met LOB en/of burgerschap, gezien als een krachtig middel.
Het Platform opleiders loopbaan en burgerschap wil daarmee complementair zijn aan het Netwerk Burgerschap en het Expertisepunt LOB.
Door de (inhoudelijke) krachten te bundelen kan het platform ook een gesprekpartner zijn voor de directie MBO bij het Ministerie van OCW, de MBO-raad, etc en op deze wijze ook op landelijk niveau een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering die wenselijk is voor LOB en burgerschap in het mbo.
Het Platform opleiders loopbaan en burgerschap zoekt daarom opleiders (docenten, coaches, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, burgerschapsdocenten) die zich sterk willen maken voor een krachtig, inspirerende leeromgeving waarin de kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap integraal zijn ingebed in onderwijs, begeleiding en in het pedagogisch, didactisch handelen.

Meld je aan bij; jolanda.cuijpers@bvmbo.nl

¹ KBA/ResearchNed (2016). Eindrapport onderzoek stand van zaken LOB en Burgerschapsonderwijs mbo
Onderwijsraad (2012). Verder met burgerschap in het onderwijs.
Onderwijsraad (2016). Vakmanschap voortdurend in beweging.
Inspectie voor het Onderwijs (2017) Rapport over burgerschapsonderwijs en maatschappelijke stage

 

bvmbo - opleiders mbo

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.