News & Events

Ontwikkelingen rekenonderwijs en examinering

Onderstaand voorstel van OCW is besproken met de rekencontactpersonen van de MBO raad en het Platform Rekendocenten op 15 maart j.l:

 • Rekenen telt vanaf examenjaar 2019/2020 mee in de zak-slaagregeling.
 • Er moet minimaal een 4 behaald worden.
 • Er wordt nog nagedacht hoe zwaar rekenen meetelt. Bv. even zwaar als Nederlands (en voor niveau 4 ook Engels) of tellen Nederlands en Engels beiden voor 2/5 mee en rekenen voor 1/5? Voor niveau 2 en 3 Nederlands 2/3 en rekenen 1/3?
 • Voor niveau 2 en 3 kunnen rekenen en Nederlands als kernvakregeling elkaar compenseren. T.o. een onvoldoende voor rekenen moet dan een voldoende voor Nederlands staan. Voor niveau 4 betekent dit dat Nederlands en Engels voldoende moeten zijn als rekenen onvoldoende is.
 • Scholen krijgen meer vrijheid hoe te examineren: bijvoorbeeld alleen met het centraal examen, alleen een instellingsexamen of een combinatie van beiden.
 • Als instellingsexamens kunnen bijvoorbeeld methodetoetsen ingezet worden of zelf ontwikkeld, maar moeten uiteraard aan kwaliteitseisen voldoen. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld meer beroepsrekenen in het examen te stoppen. Instellingsexamen mogen ook op papier afgenomen worden.
 • Het pilot examen 2A wordt nog met een jaar verlengd, maar het wetsvoorstel om 2A een definitief examen te maken wordt doorgezet, dus kan er straks examen gedaan worden op centraal niveau voor: 2A- 2A-ER, 2F, 2F-ER, 3F en 3F-ER.
 • Examen doen in tweede helft opleiding: de intentie is om dit los te laten, een school moet dan wel een visie laten zien hoe ze het rekenen onderhouden in de 2e helft van de opleiding.
 • Ook voor het VO gaat het alternatief in schooljaar 2019-2020. En ook in het vo moet minimaal een 4 worden gehaald.

De rekencontactpersonen en het platform Rekendocenten kregen de volgende vragen voorgelegd:

 • In welke verhouding wil je rekenen mee laten tellen?
 • Wil je alleen een centraal examen, alleen een instellingsexamen of een combinatie?
 • Wat kan OCW doen om ondersteuning te geven bij het ontwikkelen van instellingsexamens rekenen?

We hebben tijd gevraagd om de achterban te raadplegen en dat hebben we gekregen tot 30 maart.
Hierbij het verzoek dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden.
Feedback op het voorstel is van harte welkom!

 


Curriculum.nu, visiedocument mbo en oproep

In het regeerakkoord is opgenomen dat in het kader van de curriculumherziening de referentieniveaus tegen het licht worden gehouden. Vanuit de BVMBO en de MBO Raad vinden we het heel belangrijk dat rekenen in het mbo aparte aandacht krijgt en niet wordt meegenomen in de slipstream van het vo. Vakverenigingen in het vo zoals NvvW hebben een visiedocumenten opgesteld over de toekomst van hun vak in relatie tot andere vakken en de curriculumherziening.
Wij zijn bezig om voor rekenen als mbo sector een eigen visiedocument op te stellen dat kan worden gebruikt als startpunt voor de evaluatie van de referentieniveaus vanuit het perspectief van het mbo.  Medio april wordt dit document opgeleverd en willen we de achterban raadplegen.
Wil je over de raadpleging op de hoogte gehouden worden? Geef je e-mailadres door!


Plan landelijk Rekenpractoraat miv schooljaar 2018-2019

Er is een subsidie aanvraag ingediend voor de oprichting van een landelijk rekenpractoraat. Het rekenpractoraat is ontstaan uit een consortium van 3 ROC ‘s (Albeda, Deltion en Summa) en de BVMBO. Daaromheen moet een netwerkstructuur van ROC ‘s en kennisinstellingen ontstaan waarin ervaringen en kennis worden gedeeld, onderling en met de buitenwereld, en van waaruit nieuwe initiatieven worden genomen voor relevante rekenthema’s.
Om het geheel van nationaal en internationaal onderzoek naar goede rekenpraktijken  in het mbo te verzamelen, geïnitieerd en breed met het werkveld te delen, wordt een practor gezocht en per deelnemend ROC een coördinator.

Wat moet het landelijk rekenpractoraat opleveren?
–           een duurzame netwerkstructuur rond praktijkgericht onderzoek naar rekenen in het mbo
–           de verbinding van praktijkonderzoek rekenen in het mbo met meer theoretisch-wetenschappelijk onderzoek
–           nieuwe ideeën voor praktijkonderzoek naar rekenen in het mbo
–           een digitaal overzicht (website) van nationaal en internationaal praktijkonderzoek op rekenen in het mbo (numeracy and mathematics in vocational education)
Voorts worden docent-onderzoekers ondersteund bij het opzetten van onderzoek, bijvoorbeeld door middel van hulp bij het schrijven van een onderzoeksplan, het meedenken over de onderzoeksmethode, het helpen met het vinden van financiële middelen voor onderzoek en disseminatie van de onderzoeksresultaten.
Tot slot is het de bedoeling dat de beeldvorming over rekenen in het mbo positief beïnvloed wordt vanuit het practoraat door o.a. de organisatie van een conferentie over (praktijk)onderzoek naar rekenen, een jaarlijkse reken(ideeën)wedstrijd (BVMBO) en andere PR activiteiten ter bevordering van de positieve beeldvorming over rekenen in het mbo.
De vacature van rekenpractor wordt binnenkort gepubliceerd, hou de website in de gaten!


Beste Rekenidee 2018

De BVMBO organiseert in 2018 in samenwerking met de uitgevers Malmberg (Rekenblokken), Instruct (GPS Rekenen) en Intraquest (FF Leren Rekenen) de wedstrijd: Beste Rekenidee!

 

 

Dit jaar is de opdracht om een beroepsgerichte motiverende rekenactiviteit in te sturen.

Prijs: 3 winnaars winnen een toegangsticket en reis- en verblijfkosten voor de internationale rekenconferentie ALM van 9 tot en met 12 juli 2018 in Londen.
De jury bestaat uit:
Rianne Reichardt; Steunpunt Taal en Rekenen MBO
Mirjam Bos; Albeda Rotterdam
Johan van den Akker; Deltion College Zwolle
Martijn van der Linden; Summa College Eindhoven

Wat moet je doen:
Stuur voor 12 mei 2018 je beroepsgerichte motiverende rekenactiviteit in naar besterekenideembo@bvmbo.nl
De inzending wordt beoordeeld op originaliteit, of het motiverend en inspirerend is, overtuigend, goed uitgewerkt, is het idee uitvoerbaar en opschaalbaar en mate van beroepsgerichtheid of beroepsspecifieke context.

Disclaimer
De prijswinnaars ontvangen een “Malmbergprijs”, “Instructprijs” of een “Intraquestprijs” ongeveer ter waarde van €1000,-. De prijs bestaat uit een retourticket Londen, 3 overnachtingen op de campus en 3 dagen toegang tot de ALM conferentie. Dit is inclusief ontbijt, lunch en conferencediner, overige kosten voor eten/ drinken en persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening. Inzendingen kunnen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden en worden o.a. gepubliceerd op de website van het Steunpunt Taal en Rekenen en BVMBO.
Prijswinnaars worden (Indien zij dit willen) in de gelegenheid gesteld hun winnende idee te presenteren op de ALM en Steunpunt conferentie. Commerciële partners zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 


  ALM25

Save the date

Van 9 tot en met 12 juli 2018 wordt de 25e internationale rekenconferentie ALM in Londen georganiseerd.
Call for papers en aanmelding via aanmelden conferentie.


Manifest

In het komende jaar worden diverse activiteiten georganiseerd rondom de zeven punten van het manifest.

Houd de agenda in de gaten op www.bvmbo.nl

4 reacties

 • In welke verhouding wil je rekenen mee laten tellen?
  Zo simpel mogelijk aub! Liever niet mbo-4: 2/5 Engels, 2/5 NL, 1/5 rekenen (3F). Maar simpelweg 1/3, 1/3, 1/3. Met de instellingsexamens-combinatie van deze talen en de ondergrens van een 4 zijn er mijns inziens meer dan genoeg compensatiemogelijkheden!

  Wil je alleen een centraal examen, alleen een instellingsexamen of een combinatie?
  Ik zou vast willen houden aan het centraal examen, maar opleidingen de ruimte te geven om aanvullende instellingsexamens (gericht op doorstroom of beroep) af te laten nemen.

  Wat kan OCW doen om ondersteuning te geven bij het ontwikkelen van instellingsexamens rekenen? Blijf investeren in rekenonderwijs voor het mbo. dus ook voor ondersteuning/rt. (Dus niet alleen ondersteuning voor examenontwikkeling).
  Daarnaast geef ondersteuning voor examenontwikkeling voor rekenzwakke studenten (ER/2A) en op doorstroomgerichte (hbo) rekenexamens.

  Tot slot een compliment aan de BVMBO, goed bezig dat jullie dit op deze manier doen. Goed gedaan Kooske en Marjolein!

 • Rekenen – ontwikkeling voor niveau 4 MBO
  Ik ben voorstander van een even groot gewicht voor Engels, Nederlands en Rekenen. Daarnaast vind ik minimaal een 4 geen goed idee. Wat mij betreft wordt het minimaal 18 punten voor de drie vakken waarbij een 5 gecompenseerd kan worden door een 7. Ik blijf voorstander van een landelijk examen. Wel ben ik van mening dat het eindcijfer voor rekenen op niveau 3F een combinatie kan zijn van een landelijk examen en een instellingsexamen, waarbij het instellingsexamen beroepsgericht moet zijn. Wat mij betreft wordt een instellingsexamen voor een deel op papier afgenomen, zodat deelstappen positief beoordeeld kunnen worden. Bij mijn weten was dit ook een doelstelling voor het landelijk rekenexamen. Wat hiervan de status is weet ik echter niet.

 • Hoe kunnen MBO rekendocenten hun vak willen laten opnemen in de slaag/zak regeling? Hoe komt de MBO-raad erbij om dit voorstel vanuit de politiek te volgen?
  Het slagingspercentage van het MBO rekenexamen ligt onder de 50%. De 2e kamer in de vorige regeringsperiode heeft om deze reden gepleit voor afschaffing van het (huidige) rekenexamen.
  Te veel leerlingen komen het MBO binnen zonder rekenen te hebben gehad in het VO. Er komen daardoor te veel leerlingen in het MBO met een rekenachterstand. Met deze achterstand zijn zij uit het basisonderwijs gekomen en hebben ze niet kunnen goedmaken op het VO. Ook het MBO brengt leerlingen niet verder. De conclusie moet dus zijn dat de kwaliteit van het rekenonderwijs onder de maat is in Nederland. Het is immers onlogisch dat meer dan 50% van VMBO en MBO leerlingen niet in staat is te leren rekenen op 2F en 3F niveau.
  Als door de politiek de kwaliteit van het rekenonderwijs werkelijk en vanaf de basis zou worden aangepakt in plaats van de decreten die uit Den Haag komen, zou rekenonderwijs niet nodig zijn op het MBO.
  Het ontbreken van kwaliteit in het (reken) onderwijs is een punt van zorg. Het tweede punt van zorg is het rekenexamen. Het is vooral talig (dus hoe zit het met het taalonderwijs) en het wemelt van de addertjes onder het gras. Cijferkennis
  en -inzicht is kennelijk niet genoeg. Daardoor vallen ook onvoldoendes bij leerlingen die het vereiste niveau wel hebben.
  Dus mensen in de politiek en in het onderwijs, ga er nog eens goed over nadenken waar wij mee bezig zijn. En denk dan vooral aan het probleem dat het onderwijs zich op de hals haalt: er gaan te veel leerlingen in het MBO zakken voor hun examens, beroepsexamens wel te verstaan.

 • De intentie om examineren na de helft van de opleiding, lijkt me goed. Dat past veel beter bij de planning van onze techniekopleidingen, met juist in het eerste jaar rekenonderwijs gekoppeld aan de beroepspraktijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.