News & Events

Uitslag Beste Rekenidee 2018
Voor de derde keer is de wedstrijd ”Beste rekenidee mbo” georganiseerd. Dit jaar in samenwerking met de uitgevers Malmberg (Rekenblokken), Instruct (GPS Rekenen) en IntraQuest (ffLeren Rekenen). De opdracht was om een motiverende rekenactiviteit in een beroepsgerichte context in te sturen. De prijs is een toegangsticket voor de internationale rekenconferentie ALM in Londen van 9 t/m 12 juli 2018, inclusief reis- en verblijfskosten.
Op deze internationale rekenconferentie ALM presenteren de winnaars bovendien hun idee.
In totaal zijn 19 inzendingen ingestuurd en hieruit heeft de jury de volgende winnaars geselecteerd:

  • Nori Kreetz, ROC Midden Nederland wint  met “The Shakers” de IntraQuestprijs
  • Dirk Megens, ROC Nijmegen windt met de “Meetkunde Zoektocht” de Malmbergprijs
  • Dimitri Verzijl, Albeda Rotterdam wint met “Mojo Concerts” de Instructprijs

De prijswinnaars zijn voor de prijsuitreiking verrast tijdens hun lessen. Van het verrassingsmoment tijdens de rekenles van Dirk Megens is een vlog gemaakt!
Alle inzendingen zijn te vinden op de website van BVMBO en het Steunpunt Taal en Rekenen mbo.

Start Rekenpractoraat per 1 september 2018
In juli 2016 is in het kader van het landelijk intensiveringstraject de Rekenagenda vo en mbo  gepubliceerd. Een van de actiepunten betrof het opzetten van een landelijk rekenpractoraat. In juni 2017 is het advies over de contouren van de inhoud en opzet van het rekenpractoraat opgeleverd en besproken met OCW. Dit heeft geleid tot een subsidieaanvraag voor het opzetten en uitvoeren van het rekenpractoraat voor het mbo. 

Het rekenpractoraat is ontstaan uit een consortium van 3 ROC ‘s (Albeda, Deltion en Summa) en de BVMBO. Daaromheen moet een netwerkstructuur van ROC ‘s en kennisinstellingen ontstaan waarin ervaringen en kennis worden gedeeld, onderling en met de buitenwereld, en van waaruit nieuwe initiatieven worden genomen voor relevante thema’s. Om het geheel van nationaal en internationaal onderzoek naar goede rekenpraktijken  in het mbo te verzamelen, geïnitieerd en breed met het werkveld te delen, wordt een practor aangesteld en per deelnemend ROC een coördinator.

Wat moet het landelijk rekenpractoraat opleveren?
– een duurzame netwerkstructuur rond praktijkgericht onderzoek naar rekenen in het mbo
– de verbinding van praktijkonderzoek rekenen in het mbo met meer theoretisch-wetenschappelijk onderzoek
– nieuwe ideeën voor praktijkonderzoek naar rekenen in het mbo
– een digitaal overzicht (website) van nationaal en internationaal praktijkonderzoek op rekenen in het mbo.

Voorts worden docent-onderzoekers ondersteund bij het opzetten van onderzoek over rekenen, bijvoorbeeld door middel van hulp bij het schrijven van een onderzoeksplan, het meedenken over de onderzoeksmethode, het helpen met het vinden van financiële middelen voor onderzoek en disseminatie van de onderzoeksresultaten.

Tot slot is het de bedoeling dat de beeldvorming over rekenen in het mbo positief beïnvloed wordt vanuit het practoraat door o.a. de organisatie van een conferentie over (praktijk)onderzoek naar rekenen, een jaarlijkse reken(ideeën)wedstrijd (BVMBO) en andere PR activiteiten ter bevordering van de positieve beeldvorming over rekenen in het mbo.

Op dit moment loopt de vacature van practor en op 27 november staat er een grootse kick-of van het Rekenpractoraat gepland tijdens de Steunpuntconferentie in Den Bosch! Hou de aankondiging hiervoor in de gaten o.a. op de website van het SteunpuntMBO.

Visiedocument rekenen in het mbo
Het visiedocument rekenen is een gezamenlijke opdracht van de BVMBO en MBO Raad aan de “rekenvrienden”  van Cinop, ECBO en Freudenthalinstituut en beschrijft de visie op rekenen voor de lange termijn. Tijdens bijeenkomsten met de rekencontactpersonen werd het concept voorgelegd en verder aangescherpt.  De visie is opgebouwd aan de hand van de drievoudig kwalificerende opdracht van het mbo en is geconcretiseerd in functionele ‘rekensituaties’. Vervolgens wordt beschouwd hoe het referentiekader rekenen binnen het mbo geoperationaliseerd kan worden en volgt een korte beschouwing over examinering. Het document is breed geklankbord, reacties zijn welkom bij k.franken@albeda.nl 

visie rekenen mbo

Bestuurlijk overleg bij OCW o.a. over de invoering zak-slaagregeling rekenen
Aanwezig bij het bestuurlijk overleg waren vertegenwoordigers van de MBO Raad en JOB en namens de BVMBO Marjolein Held en Kooske Franken. Voorafgaand aan het overleg werd een notitie voorgelegd waarin een alternatief voor rekenen in het mbo is beschreven. Naar aanleiding van dit voorstel zijn drie onderwerpen besproken tijdens het overleg:

  • Hoe rekenen meetelt in het mbo, bijvoorbeeld minimaal een 4 voor rekenen en maximaal 1 onvoldoende voor alle generieke vakken. 
  • De wijze van examinering, bijvoorbeeld door instellingen toe te staan om ook eigen examens naast, of in plaats van, het centraal examen te gebruiken.
  • De invoeringsdatum. Het voorstel beschrijft invoering per 1-8-2019 voor studenten die op dat moment in het voorlaatste jaar van hun opleiding zitten. 

Zoals verwacht is over de invoeringsdatum de minste overeenstemming. De MBO Raad houdt vast aan het invoeren van de regeling in 20-21, dus pas nadat het in het VO is ingevoerd. Ons argument is dat het veel te lang duurt en dat rekenonderwijs tegen die tijd failliet is. Bovendien loopt de instroom in het HBO scheef, havisten stromen vanaf 2021 in met een zak-slaagregeling op 3F, onze MBO 4 studenten pas 3 a 4 jaar later. Omdat er vaak verwarring is over examenjaren en cohorten, wordt hieronder schematisch het verschil tussen de plannen tussen MBO raad, OCW en BVMBO aangegeven:

 

Tijdpad:
OCW neemt onze opmerkingen mee als input voor in de kamerbrief. De minister verstuurd de brief medio juni naar de Tweede kamer. Het debat vindt plaats na de zomervakantie, dat betekent dat er voor oktober geen nieuws te verwachten is.

De MBO Raad heeft een brief naar OCW gestuurd waarin zij aandringen op bestuurlijk overleg.

Brief aan MOCW betreffende rekenen

Aankondiging ALM 25 th International Conference, 
De ALM is de internationale zusterorganisatie als het gaat om rekenen in het beroepsonderwijs. Vanuit Nederland zijn Rinske Stelwagen (Cinop) en Kees Hoogland (SLO) actief in het bestuur.  De jaarlijkse internationale conferentie  van ALM wordt ieder jaar in een ander land georganiseerd. Dit jaar vindt het plaats van 9 tot en met 12 juli 2018 in het UCL Institute of Education in London.

Meer informatie over de ALM: https://www.alm-online.net/alm25_conference/ 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.