Platform Young MBO

Young MBO

“I’m not young enough to know everything.”J.M.Barrie

We zijn jonge professionals in het MBO die invloed hebben op het primaire proces.
We zijn 35 jaar of jonger en staan hierdoor dicht bij de doelgroep.
We willen beweging in het MBO krijgen en samen het onderwijs verbeteren.

De volgende MBO-instellingen hebben samengewerkt om het landelijk Young MBO op te zetten:

 • Graafschap College
 • Noorderpoort
 • Rijn IJsel
 • ROC Regio College
 • ROC Ter AA
 • ROC van Twente
 • Summa College

Vanuit Young MBO worden een aantal doelen vooropgesteld. Over het algemeen willen we het MBO onderwijs in beweging brengen en jonge professionals in hun kracht zetten. Te vaak verlaten Young MBO’ers het onderwijs vroegtijdig.

Concreet staan drie doelen centraal:

 1. Mogelijkheid creëren om elkaar te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen;
 2. Medezeggenschap krijgen op de loopbaan en de professionalisering van jonge professionals;
 3. Met oog op de toekomst: proactief en innoverend werken stimuleren.

Hieronder worden deze doelen verder uitgewerkt. Per doel wordt beschreven wat er plaats moet vinden binnen de eigen instelling en wat landelijk een plaats dient te krijgen.

A Eigen instelling

We willen jonge professionals bij elkaar brengen. Dit willen we bereiken door regelmatig bij elkaar te komen. Deze bijeenkomsten kunnen diverse thema’s hebben, zoals professionalisering en onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Daarnaast hebben deze bijeenkomsten een belangrijke sociale functie. De jonge professionals kunnen met elkaar ervaringen, frustraties en oplossingen delen.

Naast de fysieke bijeenkomsten kunnen er ook andere vormen van uitwisseling plaatsvinden. Jonge professionals kunnen materiaal uitwisselen, succesverhalen delen en zo op snelle wijze in contact komen met elkaar. Hiervoor kan het intranet van de instelling gebruikt worden.

Om het netwerk Young MBO binnen de eigen instelling te realiseren is het belangrijk dat de juiste randvoorwaarden bestaan. Een eerste stap is acceptatie en bekendheid. Om dit te faciliteren is het van belang dat er ruimte is, zowel financieel als tijd om Young MBO vorm te geven.

Een doel van het netwerk Young MBO kan zijn om gesprekken op gang te brengen over de rol van jonge professionals in het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld met lokale wethouders en andere partners (PO, VO, HBO, WO).

Hierbij vinden we het belangrijk om ook te netwerken met andere ‘young’ organisaties buiten het onderwijs binnen onze regio. Door deze verbanden te leggen dragen we bij aan de ontwikkeling van jonge mensen binnen de organisatie.

Werken bij… benadrukken young mbo

Startdag nieuwe docenten → young mbo benoemen

Gesprek op gang brengen over vraagstukken die binnen de organisatie leven: gesprekspartner bv. met column van young mbo

 

B Landelijk platform

We vinden het essentieel dat binnen iedere MBO-instelling een Young MBO aanwezig is. Deze dragen bij aan de professionele ontwikkeling. Elk Young MBO heeft één of twee ambassadeurs die met elkaar in contact staan en zo landelijke thema’s met elkaar uitwisselen en de eigen MBO-instelling inbrengen. Zo kunnen ook vragen vanuit bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) snel en breed uitgezet worden.

Young MBO wil bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het image van het MBO. Door uit te stralen hoe leuk, divers en uitdagend het werken in deze sector is.

Young MBO is nu nog maar beperkt bekend binnen de Nederlandse onderwijswereld. Hier gaan we verandering in brengen. Middels een kick-off op 5 april 2017 tijdens de CVI conferentie lanceren we het landelijk platform Young MBO. Vanaf dat punt zal Young MBO ook als serieuze gesprekspartner in landelijke discussies optreden. Zo zijn wij actief op de dag van de leraar en komen wij aan tafel bij onder andere BVMBO, het Ministerie van OCW en de MBO-Raad.

Om te zorgen voor een goede uitwisseling en bekendheid met elkaar organiseren wij een jaarlijkse knaller van een festival voor alle jonge professionals in het MBO. Ieder jaar wordt dit door een andere MBO-instelling georganiseerd. Deze instelling is voor het desbetreffende schooljaar tevens de kartrekker voor Young MBO.

Er komt ook een website www.youngmbo.nl. Op deze website houden we belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte van wat er binnen iedere MBO-instelling en landelijk gebeurt. Daarnaast is het een platform waar we ideeën met elkaar kunnen uitwisselen over succesvolle bijeenkomsten die je binnen jouw eigen MBO-instelling kan organiseren, hoe je onderwerpen ter sprake brengt en hoe je een plan richting je organisatie brengt.

Tussen de jonge professionals landelijk willen we tenslotte uitwisseling aanmoedigen. Door regelmatig een kijkje in elkaars keuken te nemen kunnen jonge professionals nog veel van elkaar leren. Dit kan een letterlijk of digitaal kijkje zijn.

Loopbaan en de professionalisering van jonge professionals

A Eigen instelling

 • Eenduidig inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers: begeleiding, coaching, mentoring staan hierbij centraal. Nieuwe medewerkers hebben hierdoor een uitlaatklep.
 • Ze kunnen succeservaringen en best practices delen.
 • Intervisie: praktisch uitvoeren, peer mediation
 • Vragen blijven stellen
 • Stagiaires betrekken
 • Meelopen bij andere docenten
 • Samenwerking met studenten
 • Nieuwe medewerkers 4 uur per week: eigen tijd om in te vullen
 • Samenwerking met P&O/HR: gestructureerd opzetten, loopbaan (contractverlenging)
 • Mogelijkheden in kaart brengen voor ontwikkeling: high potential group
 • Positief en enthousiasmeren, nep promotor score (NPS)
 • Geen 9 to 5 mentaliteit

B Landelijk platform

 • Inzichtelijk maken van het platform: weten waar je moet zijn
 • Cultuurverandering promoten door trainingen te organiseren rondom assertiviteit, intervisie methodes, 360 graden feedback (bijvoorbeeld app: feed me!), “stennis schoppen”, mindfulness, onderhandelingstechnieken, balans werk-privé
 • Inspirerende jonge mensen, succeservaringen delen
 • Young mbo-instellingen die andere instellingen inspireren en motiveren om het idee een plaats te geven.
 • Professionele leergemeenschap en professonaliseringstrajecten opzetten
 • Samenwerking met het bedrijfsleven en SBB
 • Meelopen bij andere docenten
 • Young MBO doorgeven naar nieuwe jonge medewerkers
 • Adviesgroep naar bevoegd gezag (MBO Raad, overheid): brengen en halen
 • Jonge medewerkers informeren en voorlichten
 • Geen 9 to 5 mentaliteit
 • Nieuwe medewerkers 4 uur per week: eigen tijd om in te vullen
 • Positief en enthousiasmeren, nep promotor score (NPS)

Nieuws

Agenda