News & Events

In april van dit jaar is er een groot onderzoek in het werkveld van po, vo en mbo uitgevoerd over opvattingen van betrokkenen over opleidingen en bevoegdheden van leraren. Het is een vervolg op een eerder door de AOB gehouden onderzoek van zomer 2020, waarvan de resultaten aanleiding waren op een vervolgonderzoek te doen.

Dat levert veel interessante uitkomsten, waar ook de BVMBO mee aan de slag gaat. Het Platform Beroepskwaliteit heeft zich zo veel mogelijk met de samenstelling van de enquête bemoeid, om zo veel mogelijk iets aan de onderzoeksresultaten te hebben. Dat betekent niet dat de BVMBO in de nabije toekomst niet een aantal uitkomsten verder zal willen onderzoeken.

In totaal deden 10.672 respondenten uit po, so, vo en mbo aan het onderzoek mee.

Laat inzet docenten niet alleen bij mbo-bestuur

Een zeer interessante uitkomst van de enquête is er met betrekking tot de bevoegdheidsverklaring door de besturen in het mbo.

In het mbo bepaalt namelijk het bestuur van de school voor welke vakken een docent kan worden ingezet, los van of hij of zij daar ook voor opgeleid is. Dat moet anders, vinden de geënquêteerden. Niet het mbo-bestuur, maar een overleg tussen lerarenopleiding, docententeam en het bevoegd gezag van de instelling zou dat moeten bepalen. En die mening zijn niet alleen docenten toegedaan, maar ook de lerarenopleidingen, onderwijsondersteuners en de managers!

Aparte opleidingen voor onderwijs aan o.a. mbo 1 en 2

Een andere interessante uitkomst is dat geënquêteerden vinden dat docenten beter moeten worden voorbereid op de groepen aan wie ze les gaan geven. Daarom moet er meer aandacht komen in de lerarenopleiding voor het lesgeven aan specifieke groepen (kleuters, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo basis/kader en mbo 1 en 2). Dit zou, onder een aantal voorwaarden, kunnen leiden tot de introductie van een tweetal nieuwe bevoegdheden. Je kunt overigens deze opvatting over beter voorbereiden op je doelgroep ook vinden in het advies van ons Platform Beroepskwaliteit in ons “advies 2.0”.

Het onderzoek is een onderzoek naar meningen van leraren, lerarenopleiders, schoolleiders en ondersteuners, niet naar objectieve wetenschappelijk vastgestelde feiten, anders dan het feit dat men die mening heeft. Maar daarmee geeft het onderzoek heel goed weer waar draagvlak voor is en waar nog hard aan het verkrijgen van draagvlak moet worden gewerkt.

Het rapport vind je in deze link

 

Namens Platform Beroepskwaliteit BVMBO

Reacties graag naar: platform.beroepskwaliteit@bvmbo.nl

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.