Huishoudelijk reglement

 

Versie 07-02-2017 Vastgesteld in ALV van 09-02-2017
Versie 15-01-2019 Gewijzigde versie 01

Dit Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van artikel 20 van de Statuten van de vereniging BVMBO


Inhoudsopgave

Algemene Bepalingen  

Artikel 1. Definities en afkortingen 
Artikel 2 Lidmaatschap

Bestuur 

Artikel 3 Procedure Deelname Bestuur 
Artikel 4 Aanstelling 
Artikel 5 Taak voorzitter  
Artikel 6 Taak secretaris 
Artikel 7 Taak penningmeester 
Artikel 8 Taak overige bestuursleden 
Artikel 9 Posities binnen de vereniging  
Artikel 10 Jaarverslag
Artikel 11 Overige bepalingen inzake het functioneren van het bestuur 

BVMBO-Platforms  

Artikel 12 Oprichting en werkwijze rond een BVMBO-platform 

Algemene ledenvergadering 

Artikel 13 De gang van zaken rond de Algemene Vergaderingen is vastgelegd in de Statuten 

Financiën 

Artikel 14 Contributie 
Artikel 15 De kascontrole
Artikel 16 Betaling 

Overige bepalingen 

Artikel 17 Inzage in het archief 
Artikel 18 Wijziging Huishoudelijk Reglement 
Artikel 19 Onvoorziene situaties 


Algemene bepalingen 

Artikel 1. Definities en afkortingen 

1. De Beroepsvereniging Opleiders MBO wordt hierna aangeduid als BVMBO. 

2. Voor zover niet anders aangegeven, worden in dit Reglement met de term “leden” alle leden die vallen onder artikel 4 en 6 van de statuten bedoeld. 

Artikel 2 Lidmaatschap 

1. Bij de aanmelding dienen de door het bestuur wenselijk geachte persoonlijke en/of zakelijke gegevens te worden verstrekt. 

2. Leden worden toegelaten conform de regels in de statuten. 

Vormen van lidmaatschap: Laatste besluit over de vormen van lidmaatschappen is genomen op de ALV van 24-05-2018. 


Bestuur 

Artikel 3 Procedure Deelname Bestuur 

1. Een premium-lid van de BVMBO kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie; 
2. Na aanmelding krijgt de kandidaat de status van aspirant bestuurslid bij de Algemene Ledenbijeenkomst; 
3. Deze status duurt voort tot de eerstvolgende Algemene Ledenbijeenkomst (na een half jaar) of met een maximum van een jaar (indien de algemene ledenbijeenkomst niet doorgaat); 
4. Na aanmelding vindt er een gesprek plaats over de procedure, wensen en verwachtingen tussen bestuur en aspirant-bestuurslid; 
5. Afspraken worden vastgelegd; 
6. Voor de volgende ALB wordt de aspirant-periode geëvalueerd; 
7. N.a.v. de evaluatie en de condities worden afspraken gemaakt over de condities van deelname bestuur (hoeveel tijd mogelijk, welke taken). 
8. De kandidaat kan zich aanmelden voor verkiezing bestuur of terugtrekken. 

Artikel 4 Aanstelling 

1. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen met meerderheid van stemmen. 
2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen. 
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 
3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. 
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal herbenoembaar, zulks ongeacht de duur van het bestuurslidmaatschap. 

De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

Als de continuïteit van de vereniging dit vereist kan een bestuurslid voor een extra periode herbenoemd worden. 
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 2 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is echter verplicht om de voorziening in de open plaats of de open plaatsen als agendapunt voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering op te voeren dan wel indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 
6. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. 
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 
7. Een aspirant-bestuurslid dat voor benoeming tot bestuurslid wordt voorgedragen zal ook bij zijn afwezigheid tijdens de algemene ledenvergadring worden voorgedragen. (besluit ALV 24-05-2018) 

Artikel 5 Taak voorzitter 

1. Naast het gestelde in de Statuten, omvat de taak van de voorzitter:

1.1 toezicht op de werkzaamheden van het bestuur en het verzekeren van de goede werking van het bestuur; 

1.2 het openen, leiden en doen notuleren van besprekingen zoals bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen; 

1.3 het doen naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement; 

1.4 de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de BVMBO. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een vergadervoorzitter aan. 

Artikel 6 Taak secretaris 

Naast het gestelde in de Statuten, omvat de taak van de secretaris: 
1. het (doen) opstellen van de notulen van de vergaderingen; 
2. het (doen) bijeenroepen, verslagleggen en versturen van de benodigde stukken aan alle betrokkenen bij Algemene Vergaderingen en bestuursvergaderingen; 
3. in samenwerking met de voorzitter de briefwisseling voeren van de vereniging; 
4. de samenstelling van het jaarverslag dat na goedkeuring door het bestuur aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd; 
5. het beheer van het archief van de BVMBO. 

Artikel 7 Taak penningmeester 

Naast het gestelde in de Statuten, omvat de taak van de penningmeester: 
1. het jaarlijks indienen van een begroting; 
2. onder goedkeuring van het bestuur, ontvangst en betaling van gelden door de BVMBO, zoals het doen innen van de contributie en het inschrijfgeld; 
3. het beheer van de gelden van de BVMBO; 
4. het (laten) bijhouden van de ledenadministratie van de BVMBO cf. de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens; 
5. het afleggen van rekening en verantwoording in een jaarverslag. 

Artikel 8 Taak overige bestuursleden 

De taken van de overige leden worden vastgesteld door het bestuur en kunnen omvatten: 
1. onderhoud (laten doen) aan de website; 
2. taken op het gebied van communicatie en leden- en fondsenwervingsactiviteiten; 
3. namens het bestuur verzorgen van externe contacten, gerelateerde organisaties of verenigingen en met de media. 
4. coördinatie of sturing van (een of meer) platforms of een ander onderdeel van de verenigingsorganisatie (bijvoorbeeld de ambassadeurs). 

Artikel 9 Posities binnen de vereniging. 

Toevoeging besluit genomen in ALV 29-09-2017 
Aanleiding: 
Het bestuur wil graag actieve mensen met passie aan zich binden. Dat kan zijn rondom een thema of aansluiten bij het bestuur. Met de groei van de vereniging zijn er allerlei posities, taken, rollen en de daarmee gepaard gaande verwachtingen ontstaan. Het bestuur wil hier duidelijkheid in scheppen volgens onderstaande overzicht. De Vergadering stemt hiermee in. 

Artikel 10 Jaarverslag

1. Het bestuur brengt aan de leden schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar. Het jaarverslag dient tenminste te bestaan uit een activiteitenverslag, een financieel verslag en een aanwezigheidslijst van de vergaderingen. 
2. Het jaarverslag van het voorbije jaar wordt aan de Algemene vergadering voor goedkeuring voorgelegd vóór 31 mei van het lopende jaar. 

Artikel 11 Overige bepalingen inzake het functioneren van het bestuur 

1. Bestuursvergaderingen: zie artikel 10 van de Statuten; 
2. Bestuursbesluiten: zie artikel 11 van de Statuten; 
3. Einde bestuurslidmaatschap: zie artikel 12 van de Statuten; 
4. Bestuursbevoegdheid: zie artikel 13 van de Statuten; 
5. Vertegenwoordiging: zie artikel 14 van de Statuten. 


BVMBO-Platforms 

Artikel 12 Oprichting en werkwijze rond een BVMBO-platform 

1. Het bestuur kan, op eigen initiatief of op verzoek van een of meerdere leden, besluiten tot de oprichting van een platform. 
2. Een platform bestaat uit een groep leden van de BVMBO met een gemeenschappelijk doel of aandachtsgebied. 
3. Een platform is per definitie een structureel samenwerkingsverband. Als er sprake is van een tijdelijke of incidentele samenwerking is er sprake van een project. 
4. De inrichting van een platform is afhankelijk van de gewenste/benodigde structuur en kan per platform verschillen. Het bestuur bepaalt de inrichting van het platform, benoemt desgewenst een coördinator en bepaalt eventuele andere faciliteiten. 


Algemene ledenvergadering 

Artikel 13 De gang van zaken rond de Algemene Vergaderingen is vastgelegd in de Statuten: 

1. Algemene Vergaderingen zie artikel 16; 
2. Toegang en stemrecht zie artikel 17; 
3. Voorzitterschap van de Algemene Vergadering en notulen: zie artikel 18; 
4. Besluitvorming van de Algemene Vergadering: zie artikel 19. 


Financiën 

Artikel 14 Contributie 

1. De Algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie voor het volgende jaar vast. 
2. Betaling van de contributie gebeurt in principe via automatische incasso. 
3. De leden dienen uiterlijk 4 weken na ontvangst deze rekening te betalen. Indien het lid de contributie voor die datum niet heeft voldaan, kan het bestuur het lidmaatschap per direct intrekken. 
4. Ereleden van de BVMBO zijn van contributiebetaling vrijgesteld. 

Artikel 15 De kascontrole 

1. Ter controle van het financieel beheer wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering door en uit de leden een kascommissie gekozen welke 2 gewone leden telt. 
2. De leden hebben ten hoogste 3 jaar zitting en treden dan af zodat er een ander lid gekozen kan worden. 
3. De commissie controleert minstens éénmaal per jaar de boeken en brengt van haar bevindingen verslag uit op de algemene ledenvergadering. 


Overige bepalingen

Artikel 16 Inzage in het archief 

Het archief wordt bewaard op een door het bestuur vastgestelde plaats. De bewaring wordt verzekerd door een daartoe aangestelde persoon, onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. 

Artikel 17 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

1. Op voorstel van de voorzitter of een ander lid van de BVMBO, kan dit reglement worden gewijzigd. De wijzigingen worden aangenomen indien deze goedgekeurd worden met een meerderheid van de aanwezige leden. 
2. Dit reglement is bedoeld als nadere aanvulling op de Statuten van de BVMBO. Geen enkele bepaling kan in dit reglement worden opgenomen, die strijdig zou zijn met de van kracht zijnde wettelijke voorschriften of de statuten van de BVMBO. 

Artikel 18 Onvoorziene situaties 

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.