Wie zijn wij?

Onze ambitie

De BVMBO is de beroepsvereniging van, vóór en dóór opleiders (docenten en onderwijsondersteuners zoals instructeurs) in het mbo.

Onze ambitie

Het maken en geven van goed middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen en behoeften van onze studenten en samenleving, voor nu en in de toekomst.

Hoe wil de beroepsvereniging dat doen?

Dat doet de vereniging door mbo-opleiders die het voortouw nemen in hun professie en vakmanschap met elkaar te verbinden met als resultaat dat de beroepsgroep gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun onderwijs.

Ons motto

Ons motto is “opleiden is vakwerk”

Wij, mbo-opleiders, vormen met onze onderwijsteams de spil in het onderwijsproces. Wij maken het onderscheid voor kwalitatief goed onderwijs. En wel door onze professionele ruimte zo goed en optimaal mogelijk te benutten. Hiermee oefenen we invloed uit op ons eigen vak als het gaat om (beroeps)inhoud, uitvoering en ontwikkeling. En geven we zelf richting en vorm aan de professionaliteit en beroepstrots van het beroep ‘opleider in het mbo’. Samen kunnen we de kwaliteit van het mbo bestendigen en, daar waar het kan, verbeteren. Door onze krachten te bundelen, dragen we uit dat opleiden vakwerk is.

Onze visie

De visie van de BVMBO is vormgegeven rond vier V’s: Vakmanschap vormgeven, Verbinden, Voortouw nemen, Verrijken:

4 vs BDMBO_RGB-03

Vakmanschap vormgeven

De beroepsgroep geeft zelf vorm aan zijn vakmanschap

4 vs BDMBO_RGB-05

Verbinden

Opleiders verbinden met elkaar en anderen

4 vs BDMBO_RGB-02

Voortouw nemen

Opleiders nemen het voortouw in hun vak-uitoefening

4 vs BDMBO_RGB-04

Verrijken

Verrijken van opleiders: al doende leren en onderzoeken

Deze vier begrippen worden hieronder concreet gemaakt. Daarmee geven wij aan hoe wij onze idealen willen realiseren.

 

Vakmanschap vormgeven

Vakmanschap: meedenken, meepraten, mee-ontwikkelen


Als opleider ben je essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Je ontleent je moreel beroepsethisch kader aan je professie, hebt zelfstandig contact met mensen buiten de organisatie, beschikt over professionele ruimte en legt professionele verantwoording af over je handelen aan ‘afnemers’ en je beroepsgroep. Om kort te gaan: je toont je vakmanschap. Bij de BVMBO doe je dit door mede vorm te geven aan de beroepsidentiteit en beroepskwaliteit. Je denkt mee over de criteria voor herregistratie in het onderwijsregister. En krijgt de kans de professionele standaard voor opleiders in het mbo en de beroepscode mee te ontwikkelen. Daarnaast krijg je via de BVBMO toegang tot de (landelijke) overlegtafels: als lid van onze beroepsvereniging word je benaderd om de stem van de mbo-opleider zo breed mogelijk te laten horen. Dit kun je ook op schoolniveau doen. Als BVMBO-lid kun je ook rekenen op een sterke vertegenwoordiging door vakgenoten: wij zorgen ervoor dat er niet gereageerd wordt over opleiders, maar met opleiders.

Verbinden

Verbinden: collectieve kracht

Dezelfde studentenpopulatie, dezelfde taak, hetzelfde kwalificatiedossier, hetzelfde beroep: er is genoeg om met elkaar te delen! Aan de andere kant spreekt een techniekdocent in zo’n andere taal over onderwijs, dat een docent in de zorg hem maar met moeite kan ‘verstaan’. Als opleiders in het mbo ontbreekt het ons nog aan een collectieve identiteit. Wij willen daar verandering in brengen. Als groep ben je immers veel meer in staat een verandering teweeg te brengen dan als individu. Daarom staat ‘verbinden’ hoog op onze agenda. Met collectieve ambities, gedeelde kwaliteitsnormen en een gedeelde betekenisgeving laten we zien waar we voor gaan en waar we voor staan. Uiteraard gaan we niet alleen de verbinding met elkaar aan. We willen ook de banden met de buitenwereld (het beroepenveld, de wetenschap, andere scholen) of met de verschillende niveaus binnen de eigen schoolorganisatie aanhalen. Dit doen we onder andere door innovatiebattles te organiseren in de regio. Door innovatiekamers – ontmoetingsplek voor opleiders voor reflectie, ontmoeting, dialoog en het delen van ervaringen – op te zetten. En door onderwijscafés, TeachUp-bijeenkomsten en inspiratietafels rondom actuele thema’s te organiseren. Je kunt ook meedoen aan ontwikkelgroepen op je eigen vakgebied, zoals het Platform rekendocenten. Daarnaast kun je bij de BVMBO met elkaar het gesprek voeren over beroepseer en beroepszeer. Hiervoor is een toolkit professionele dialoog ontwikkeld.

Voortouw nemen

Voortouw nemen: maak het verschil!

Als BVMBO-lid neem je het voortouw als het gaat om de uitoefening van je vak. Je bent een ‘Teacher in the Lead’, die het verschil maakt binnen het onderwijs, de weg wijst aan je studenten en collega’s en met je vakgenoten in dialoog gaat over je vak. Als Teacher in the Lead toon je vakmanschap. Je neemt verantwoordelijkheid voor je beroepsuitoefening en streeft altijd naar kwaliteit. Natuurlijk sta je er als Teacher in the Lead niet alleen voor: je maakt deel uit van een Team in the Lead (je eigen onderwijsteam). Bij de BVMBO hebben we allerlei ideeën om bovenstaande echt concreet te maken. Zo ontwikkelen we een ‘digitale etalage’ van best practices in het mbo en bouwen we aan een teamkwaliteitskeurmerk aan de hand van een systeem van intercollegiale audits en visitaties van onderwijsteams. Je kunt als Teacher in the Lead ook BVMBO-ambassadeur worden (meer hierover lees je bij ‘Onze ambassadeurs: missiewerk binnen de scholen’) en deelnemen aan het landelijke platform Teacher in the Lead, waar je kennis deelt over verandertrajecten en nieuwe lijnen uitzet tot verandering.

Verrijken

Verrijken: al doende leren en onderzoeken.

Als opleider gaat je leercurve in het begin van je loopbaan heel steil omhoog. Maar na een aantal jaren werken daalt die curve aanzienlijk. Veel ‘van bovenaf’ opgelegde professionaliseringsactiviteiten vind je niet zinvol. Of ze sluiten niet aan bij je behoefte. Liever heb je meer regie over je eigen ontwikkeling. Als BVMBO-lid stippel je zelf de route uit om je te verrijken. Je krijgt toegang tot (wetenschappelijke) kennis en de nieuwste ontwikkelingen in het mbo. Wij bouwen aan professionele leergemeenschappen, denken mee over het inrichten van een kenniscentrum voor beroepsspecifieke kennis en werken nauw samen met bijvoorbeeld ecbo om wetenschappelijke kennis van onderzoekers en masterdocenten beter te ontsluiten. Via de BVMBO krijg je ook de kans regelmatig een kijkje te nemen in andermans keuken, zoals bij het project ‘Gluren bij de buren’. En heb je vragen, twijfels of problemen in de beroepspraktijk? Dan kun je altijd rekenen op collegiale ondersteuning. Wil je jouw kennis en ervaringen delen? Dan bieden we je een platform om bijvoorbeeld een workshop te geven. Daarnaast zijn we bezig met de opzet van een soort marktplaats waar je jouw kennis en ervaring ‘te koop’ aan kunt bieden.

Onze vereniging

Gevormd door onze leden

De BVMBO is een vereniging gevormd door haar leden, als reactie op het actieplan ‘Leerkracht’ van 2008. In 2010 is een compacte groep mbo-docenten gestart met de oprichting en vormgeving van de BVMBO en de oprichting van een voorlopig bestuur. Een jaar later volgde de officiële oprichting. In september 2015 zijn de statuten van de beroepsvereniging in verband met de uitbreiding van de doelgroep van docenten naar docenten en instructeurs in het mbo gewijzigd. De verenging had hiertoe besloten omdat de leden vonden dat instructeurs en andere onderwijsondersteuners eveneens in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. De BVMBO heeft ervoor gekozen deze nieuwe doelgroep ‘opleiders’ te noemen.De naam van de verenging werd ook veranderd in de Beroepsvereniging opleiders MBO.

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en een aantal algemene bestuursleden. Op een groot aantal scholen heeft de BVMBO een ambassadeur. Verder heeft de BVMBO een aantal platforms. Dit zijn groepen opleiders van verschillende scholen die hun gezamenlijke ambitie waarmaken.
Bijna alle bestuursleden en ambassadeurs zijn mbo-docenten of onderwijsondersteuners en werkzaam bij verschillende scholen.

De bestuursleden vervullen vele verschillende taken:

  • Spreekbuis zijn over thema’s die van belang zijn voor de opleider bijvoorbeeld lerarenagenda, lerarenregister, professionalisering van docenten, de professionele ruimte, kwalificatiedossiers, kwaliteitsafspraken mbo, bekwaamheidseisen.
  • Organiseren van verschillende activiteiten zoals conferenties, themamiddagen en andere bijeenkomsten voor de verschillende platforms.
  • Het opbouwen en faciliteren van een netwerk van ambassadeurs.
  • Het beheren van de ledenadministratie en het beheren van de financiën.
  • Het verzorgen van interne en extern communicatie waaronder de website, Twitter, Facebook, MBO krant.
  • Onderhouden van het netwerk en deelnemen aan overleg met verschillende stakeholders uit het mbo.
  • Het geven van workshops of het beheren van een stand tijdens conferenties.
  • Bijdragen aan en initiëren van onderzoek.

Vacatures

Gezocht: enthousiaste bestuursleden

Gezocht enthousiaste bestuursleden

Wil jij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de beroepsuitoefening van opleiders in het mbo? Heb jij een bredere kijk op het kwaliteit van onderwijs dan alleen je eigen klaslokaal?
Wil jij gesprekspartner zijn namens de beroepsgroep bij de verschillende partners in het werkveld zoals het Ministerie van Onderwijs, MBO Raad, ECBO, vakbonden etc.? Dan nodigen we je uit je te oriënteren op een bestuursfunctie.
We zijn op zoek naar bestuursleden die zich willen inzetten voor de BVMBO. Meld je aan en loop een tijdje mee met het bestuur om kennis te maken.
Te verwachten tijdsinvestering:
We vergaderen minimaal 1x per maand op donderdagmiddag in het Innovatiehuis in Den Bosch. Voorafgaand aan de vergadering zijn we, zoveel als mogelijk, vanaf 12.00 uur in het Innovatiehuis aan het werk en plannen we daar verschillende afspraken. 
Totale tijdsinvestering is afhankelijk van de taken (functie) die je ambieert. Elke week staan er verschillende afspraken met stakeholders in heel Nederland gepland. Je moet er op rekenen dat er ook ’s avonds en in het weekend een beroep op je wordt gedaan.

Stuur een mail met je C.V. en motivatie naar info@bvmbo.nl.

Gezocht; een ambassadeur

Eén van de doelstellingen van de beroepsvereniging is om op ieder ROC/AOC/vakschool een gefaciliteerde ambassadeur te hebben. Word jij ambassadeur, dan streef jij, samen met ons, naar goed onderwijs. Onderwijs waar wij als professional zelf eigenaar van zijn. Als ambassadeur zorg jij voor de bekendheid van de BVMBO binnen jouw mbo-instelling. Dan help je de beroepsvereniging in de groei van het aantal leden, organiseer je themabijeenkomsten binnen je eigen school en ga je in dialoog binnen je organisatie over de kwaliteit en eigenaarschap van het onderwijs.

Wat kan je verwachten van de BVMBO en je school ?
Als ambassadeur wordt je gepositioneerd binnen de schoolorganisatie. Je krijgt een stevige rol in de school m.b.t. professionaliseren van opleiders (aanspreekpunt, organiseren van activiteiten, invloed op beleid, leergemeenschap oprichten).
De ambassadeur is gefaciliteerd (minimaal 0,1 fte) en legt verantwoording af aan de BVMBO en het College van bestuur van zijn school over zijn/haar activiteiten. De ambassadeur maakt een jaarplan voor zijn activiteiten en bespreekt dit intern. Er vind jaarlijks een evaluatie gesprek plaats met alle betrokkenen. Het ambassadeursnetwerk biedt je ondersteuning, trainingen, nieuwe ideeën en vooral positieve energie om dit te verwezenlijken.

Wat heb je nodig voor het ambassadeurschap?
•Inzicht in de mbo-sector
•Een netwerk binnen de school
•Passie en lef
•Ondernemerschap

Hoe word je ambassadeur van jouw school?
De BVMBO heeft regelmatig vacatures. Deze worden via de interne kanalen van de school verspreid.
Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met info@bvmbo.nl