Algemene gebruikersvoorwaarden MBO Connect en privacy en cookiepolicy BVMBO

Laatst gewijzigd op 25 februari 2021

 

Deel 1 Algemene gebruikersvoorwaarden MBO Connect

 

Doel

 • MBO Connect heeft als doel uitwisseling van informatie tussen professionals die werkzaam zijn in het middelbaar beroepsonderwijs.

Doelgroep

 • MBO Connect is bedoeld voor mbo-docenten en instructeurs werkzaam bij bekostigde – en niet bekostigde mbo-onderwijsinstellingen. Mbo-docenten en instructeurs in opleiding, post-actieven en opleiders werkzaam als zzp-er kunnen ook deelnemen.
 • MBO Connect werkt samen met partnerorganisaties uit de mbo-sector. Experts van deze organisaties zijn actief op MBO Connect. Deze experts delen hun kennis & activiteiten en beantwoorden vragen van community-deelnemers of werken samen in projectgroepen.

Registreren

 • Als u een bijdrage wilt plaatsen op MBO Connect, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen als lezer beperkt gebruikmaken van MBO Connect maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
 • Geregistreerde gebruikers van MBO Connect presenteren zich in hun profiel als individu met minimaal een voorletter en achternaam, niet als een organisatie, school of groep. Wel kan de geregistreerde gebruiker in de functieomschrijving en/of organisatie aangeven wie ze representeren.
 • Door gebruik van MBO Connect, als geregistreerde deelnemer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden van MBO Connect en de privacy en cookiepolicy van de BVMBO. MBO Connect heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 • Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van MBO Connect of de BVMBO.
 • Lezers van MBO Connect moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. MBO Connect is niet verantwoordelijk voor gevolgen van de gegeven adviezen. 

Persoonlijk wachtwoord

 • Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert MBO Connect dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. MBO Connect is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 • Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u MBO Connect daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen door een mail te sturen naar info@bvmbo.nl. MBO Connect zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

‚ÄčGedragsregels

 • Bijdragen aan het MBO Connect worden geplaatst zonder tussenkomst van MBO Connect. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.
 • MBO Connect behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van MBO Connect.

Dat kan het geval zijn bij:

 • Discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren;
 • Het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker;
 • Onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;
 • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels;
 • Het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen;
 • Het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic;
 • Het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • Gedrag dat de ongestoorde beleving van MBO Connect door anderen hindert;
 • Het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook zonder toestemming van MBO Connect;
 • Het zich voordoen als een andere persoon;
 • Het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
 • Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan de BVMBO besluiten de toegang tot MBO Connect te ontzeggen.

 

 • Groepen (vakgroepen en communities) zijn altijd ingericht rondom een vak, thema, onderwerp, project, activiteit etc..

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator (in MBO Connect zijn dat de beheerder (admin), groepsbeheerder of redacteur) of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators en de community manager. En volg altijd de aanwijzingen van moderators en de community manager op.

Auteursrechtenbeleid

 • MBO Connect respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Wij vereisen dat informatie die door deelnemers wordt geplaatst nauwkeurig, wettig en niet in strijd is met de rechten van derden. Teneinde deze doelstellingen te promoten, kan vermeende schending worden gemeld op info@bvmbo.nl  

Commerciële doeleinden

 • MBO Connect is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van MBO Connect voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, met uitzondering van het aankondigen van seminars en bijeenkomsten die inhoudelijk bijdragen aan het kennisniveau van de deelnemers.

Schade

 • Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de community manager/moderator onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een deelnemer direct te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.

Bezwaar en beroep

 • Bezwaar tegen het intrekken van een toegangscode/autorisatie, uitsluiting van gebruik van faciliteiten, of het verwijderen/wijzigen van informatie kan worden gemeld op info@bvmbo.nl.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • MBO Connect en haar uitvoerende organisatie BVMBO sluiten aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. MBO Connect en haar uitvoerende organisatie BVMBO zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Deelnemers van MBO Connect vrijwaren MBO Connect en haar uitvoerende organisatie BVMBO voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • MBO Connect en haar uitvoerende organisatie BVMBO kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.

Klachten

 • Als u op MBO Connect een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan MBO Connect.
 • U kunt uw klacht kenbaar maken aan MBO Connect door een mail te sturen naar info@bvmbo.nl o.v.v. klacht. 
 • Zowel bij uw klacht als bij uw eventuele beroep bij de dient u, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op MBO Connect uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op MBO Connect geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.

 

Deel 2 Privacy en Cookie Policy BVMBO

 

Privacy

 • BVMBO hecht veel waarde aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van onze en bezoekers op onze website www.bvmbo.nl

Reikwijdte

 • Wij informeren u dat uw persoonsgegevens door het gebruik van onze website en de daaraan gerelateerde diensten gebruikt kunnen worden voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy beleid. Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door BVMBO beheerde websites waaronder ook MBO Connect.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen: wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of een van onze activiteiten waaronder MBO Connect.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
o browsergegevens;
o verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 • Gegevens die u aan ons verstrekt door gebruik te maken van de website en diensten: 

Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
o adresgegevens en andere locatiegegevens;
o zoekopdrachten.

 • Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief:
  o naam;
  o e-mailadres.
 • Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten waaronder MBO Connect:
  wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze activiteiten waaronder MBO Connect. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
  o Voor- en achternamen;
  o Geboortedatum;
  o Adresgegevens;
  o (mobiele) Telefoonnummers;
  o e-mailadressen;
  o Naam van de (onderwijs)organisatie;
  o Functie;
  o Bevoegdheid.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij BVMBO te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd, tenzij we deze persoonsgegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 • Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites

 • Onze websites waaronder MBO Connect bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. 

Rechten van betrokkene

 • U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens zullen binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

 • Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

 • Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op uw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de website van BVMBO te verbeteren. BVMBO maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies. 

Functionele cookies

 • Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de websites op een goede wijze functioneren en om het gebruik van onze websites te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de websites voor u te personaliseren.

Analytische cookies

 • Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van webstatistieken. De cookies geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken, welke pagina’s het best worden bezocht en waarop gezocht wordt. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Over deze cookies moeten wij onze bezoekers informeren. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en het ‘gegevens delen’ met Google hebben we uitgezet. Wij hebben hiertoe de IP-adressen geanonimiseerd waardoor persoonlijke data niet beschikbaar is voor Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers.

Social Media cookies

 • De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren:

Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla FireFox

Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website. 

Slotbepalingen

 • Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:
  Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contact:

 • Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manier: per e-mail: info@bvmbo.nl