Platform Burgerschap

“’Niet voor de school, maar voor het leven leren wij’ = Seneca, Romeins filosoof, 5 voor Chr-65 na Chr

1. Visie

Het platform van opleiders loopbaan én burgerschap is een netwerk van opleiders in het mbo. 

Opleiders die, in hun dagelijkse werk,  betrokken zijn bij de brede vorming van studenten in het mbo. Zodat de student ondersteund wordt in zijn (verdere) ontwikkeling om volwaardig te participeren in een dynamische samenleving en arbeidsmarkt. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan de pedagogische opdracht van het mbo zoals deze beschreven in de kwalificatie-eisen voor loopbaan & burgerschap.

Hierbij onderscheiden we zowel voor loopbaan als burgerschap een duidelijk kennis, houding en vaardigheden component. Het gaat om (competentie-)ontwikkeling. Waarderen van deze ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt zonder hierbij normatief te zijn. 

De verdergaande ontwikkeling van de loopbaancompetenties, de 4 dimensies van burgerschap en de kritische denkvaardigheden staat hierbij centraal. Kortom;  de verdere ontwikkeling van de student is het doel.

Om dit te realiseren worden ervaringen – reflectie – dialoog als krachtige instrumenten genoemd.

2. Doel (wat beogen wij te realiseren)?

Het platform opleiders loopbaan en burgerschap is een netwerk van betrokken professionals die bijdragen aan de versterking van de uitvoering van deze pedagogische opdracht  en specifiek de versterking van loopbaan oriëntatie begeleiding én burgerschap.

Deze versterking vindt plaats op micro-meso-macroniveau, in de eigen opleiding, de schoolorganisatie, regionaal en landelijk. Door:


  •  Visieontwikkeling
  •  Kennisdeling
  •  Verbinding 
  •  Ondersteuning 
  •  Intercollegiale consultatie
  •  Consultatie voor stakeholders zoals MBO-raad, OCW etc.

3. Wat vraagt dat voor acties?

Dit realiseren we door in te zetten bij de onderstaande genoemde thema’s te werken vanuit de kennis, ervaring en het perspectief van de opleider die dagelijks betrokken is bij het primaire proces. Het platform zal hiervoor activiteiten en communicatievormen ontwikkelen. Houd ook dit platform in de gaten voor updates en geplande activiteiten.