Platform Beroepskwaliteit

De dialoog bevorderen over goede beroepskwaliteit

Het Platform Beroepskwaliteit houdt zich bezig met de vraagstukken rondom de goede kwaliteit van opleiders in het mbo. Het platform bepaalt niet wát die kwaliteit is, ook niet het bestuur van de BVMBO, maar de beroepsgroep zelf bepaalt dat. Het platform is een plek om óver die kwaliteit in debat te gaan. Kortom een omgeving waar landelijke ontwikkelingen, meningen en observaties over beroepskwaliteit worden beschouwd en gedeeld. 

Het Platform Beroepskwaliteit is ontstaan uit de Commissie Lerarenregister van de BVMBO. De komst destijds van een verplicht lerarenregister rechtvaardigde een plek binnen de BVMBO om de ‘laatste ontwikkelingen’ te kunnen bespreken en zo nodig actie te kunnen ondernemen.

Het is in eerste instantie de beroepsgroep zelf, die beschrijft wat verstaan wordt onder de kwaliteit van de opleiders in het mbo. En het is de beroepsgroep zelf die de goede kwaliteit van de beroepsuitoefening nastreeft en richting geeft aan wat een goede mbo-opleider is. Het is dus niet aan het platform, noch aan het bestuur van de BVMBO, om “de” criteria te formuleren voor beroepskwaliteit. 

Het begrip kwaliteit is geen eenvoudig en eenduidig begrip. Daarnaast hebben heel veel factoren invloed op die kwaliteit: 

  • Hoe is het werk van de beroepsgroep (op de school) georganiseerd? 
  • Wat is de formele zeggenschap? 
  • Wat is de medezeggenschap? 
  • Hoe zijn de opleidingen voor het beroep van opleider? (Lerarenopleidingen)
  • Hoe verhoudt de beroepsgroep zich tot het bedrijfsleven? 
  • En ga zo maar door.

Van geheel andere categorie is vervolgens de vraag welke criteria er zouden moeten gelden om van goede kwaliteit te kunnen spreken. Het Platform Beroepskwaliteit bepaalt niet wat de criteria zijn, maar bevordert het gesprek daarover in de beroepsgroep. 

Het Platform Beroepskwaliteit wil binnen de BVMBO de dialoog bevorderen over wat goede beroepskwaliteit is. Deze dialoog dient, volgens ons, dus allereerst plaats te vinden binnen de groep van de mbo-opleiders zelf. Het platform organiseert daarom zelf of helpt bij de organisatie van de dialoog in de meest ruime zin, door initiëring, ondersteuning en bevordering van de dialoog in de beroepsgroep en daarbuiten. 

In tweede instantie is relevant om onze stakeholders te bevragen, van leidinggevenden tot bedrijfsleven en van studenten tot het ministerie, over wat zij kwaliteit van opleiders en de opleidingen vinden.

Als Platform Beroepskwaliteit zien we dat er op dit moment sprake is van een grote diversiteit aan opleidingen binnen de verschillende sectoren van het mbo. Dit betekent dat er grote verschillen zijn tussen opleiders onderling, maar ook tussen wat actuele thema’s zijn binnen de verschillende opleidingen onderling. Deze diversiteit is niet per definitie synoniem voor goede kwaliteit. Niet voor elke opleiding gelden altijd dezelfde criteria en normen en dus waarschijnlijk ook niet voor de opleiders. Ook hier zal het Platform Beroepskwaliteit zijn rol moeten nemen.

De professionele opleiders zijn gewend om dagelijks te reflecteren op de studievorderingen en het gedrag van hun studenten. Toch zien wij dat lang niet de hele beroepsgroep van opleiders adequaat kan omgaan met (zelf)reflectie op het eigen handelen. Tussen en binnen de opleidingsteams zijn daarin heel grote verschillen te zien. Dit betekent dat het (zelf)reflectie-niveau c.q. het introspectieniveau in de beroepsgroep omhoog moet. 

Het Platform Beroepskwaliteit nodigt iedereen, die zich daartoe geroepen voelt, uit om een bijdrage te leveren aan de verdere kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening van opleiders in het mbo.