Nieuwsbericht

Uitnodiging Denktank bekwaamheidseisen docenten mbo

Profielfoto van Andries Knol
28 maart 2024 | 2 minuten lezen

Wil jij de ministers van onderwijs adviseren over de inhoud van de bekwaamheidseisen die bij wet aan leraren in het po, (v)so, vo en mbo worden gesteld?

Neem dan deel aan de Denktank Bekwaamheidseisen Leraren (docenten).

Elke 6 jaar moet de beroepsgroep vanuit de wettelijke opdracht de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten opnieuw opstellen.

Doel

Er is maar één groep mensen die weet wat nodig is om een goede docent te zijn: de docent zelf. Daarom wordt er aan docenten gevraagd om de huidige wettelijke bekwaamheidseisen -eisen die beschrijven wat een docent moet kunnen om (start)bekwaam te zijn- te herijken.

Zo kunnen we komen tot een bruikbare en realistische set aan eisen waar docenten, scholen en opleidingen, én de lerarenopleidingen zich toe kunnen verhouden. Met de juiste bekwaamheidseisen kunnen wij:

  • Het leren van studenten bevorderen
  • De kwaliteit van de docent bevorderen
  • De kwaliteit van de opleiding en de verdere ontwikkeling van de docent bevorderen
  • De toestroom naar en het behoud binnen de beroepsgroep bevorderen

Het eindresultaat van de denktank is een advies aan de bewindslieden met daarin beschreven bekwaamheidsgebieden en bekwaamheidseisen.

Gevraagde expertise

Je bent een ervaren docent in mbo met een duidelijk beeld over wat een docent moet kunnen om goed onderwijs te bieden aan studenten. Over wat het betekent om vakinhoudelijk-, vakdidactisch- en pedagogisch bekwaam te zijn. Je bent gemotiveerd om je stem te laten horen namens de groep docenten die je vertegenwoordigt en om regie te nemen op de toekomst van jouw beroepsgroep. Je onderhoudt daartoe contact met docenten uit jouw onderwijssector. Je hebt affiniteit met onderwijsbeleid, kennis van het bevoegdhedenstelsel en van de (inhoud van) de lerarenopleiding op jouw gebied. Je bent een kundige en professionele gesprekspartner voor collega's, belanghebbenden en experts.

In de denktank is het po, vo (v)so en het mbo vertegenwoordigd. De denktank zoekt voor het mbo bij voorkeur:

5 docenten mbo PDG opgeleid;  2 docenten mbo tweedegraads opgeleid;  1 docent mbo eerstegraads opgeleid;  2 docenten vavo

Deze vraag is voor het mbo uitgezet bij zowel de BVMBO als de AOb en CNV.

Gevraagde inzet

Je bent beschikbaar om in de periode mei 2024 tot maart 2025 deel te nemen aan vijf bijeenkomsten waarin je jouw eigen kennis en de kennis van je collega's inzet om;

  • de huidige bekwaamheidsgebieden en -eisen te evalueren
  • het gesprek over de herziening van de bekwaamheidsgebieden en –eisen met experts binnen en buiten de eigen omgeving te voeren  
  • nieuwe bekwaamheidsgebieden en –eisen te formuleren

Daarnaast ben je lid van de BVMBO en ben je in de periode januari tot april beschikbaar om twee keer mee te lezen en schriftelijk te reageren op het advies dat wordt uitgebracht aan de Ministers van Onderwijs over de bekwaamheidsgebieden- en eisen.

Vergoeding

Voor elke bijgewoonde bijeenkomst ontvang je een vergoeding van 300 euro.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je tot en met 4 april contact opnemen met:

Andries Knol andries.knol@bvmbo.nl