Nieuwsbericht

Een leven lang ontwikkelen met microcredentials 

Profielfoto van Andries Knol
12 april 2024 | 2 minuten lezen

Een leven lang ontwikkelen met microcredentials 

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt flexibiliteit van het onderwijs. Beroepen verbreden zich of worden juist specialistischer. Werkenden zullen zich continu moet bijscholen, op- of omscholen om hun vaardigheden en kennis goed te laten aansluiten bij wat gevraagd wordt op de (regionale) arbeidsmarkt. De behoefte aan korte, flexibele, actuele en gerichte scholingsopties is groot en onderwijsinstellingen spelen daar steeds sneller en flexibeler op in. Microcredentials zijn hier een mogelijk antwoord op.

De focus voor microcredentials in het mbo ligt op Leven Lang Ontwikkelen (LLO): gericht op post-initieel onderwijs voor lerenden mét een startkwalificatie. De maatschappelijke opdracht om LLO voor iedere werkende mogelijk te maken vraagt om kleine(re) onderwijseenheden met een zelfstandige arbeidsmarktwaarde. We willen onderzoeken op welke wijze met microcredentials de mogelijkheden vergroot bij scholen om onderwijsaanbod te ontwikkelen en aan te bieden dat snel en wendbaar inspeelt op vragen uit de regio. Microcredentials bieden een mogelijkheid om leervragen te beantwoorden waarbij geen erkend diploma of mbo-certificaat voor handen is, maar de lerende en/of de arbeidsmarkt wel belang hecht aan certificering.

Microcredentials in het mbo  

In het mbo zijn er verschillende erkende waardepapieren, namelijk diploma’s, mbo-certificaten en mbo-verklaringen. Een diploma is gericht op het voltooien van een door het Ministerie van OCW vastgestelde volledige kwalificatie. Mbo-certificaten en mbo-verklaringen worden uitgegeven als er delen van een kwalificatie zijn behaald. Mbo-certificaten zijn ook landelijk vastgesteld en een mbo-verklaring wordt uitgereikt aan studenten die bij het afronden van hun opleiding niet in aanmerking komen voor een diploma of mbo-certificaat.

Daar zit nog ruimte tussen die het mbo nu niet biedt: een microcredential. Een microcredential kan worden ingezet wanneer er voor de leervraag geen ‚Äčerkend diploma of mbo-certificaat voor handen is, maar de lerende en/of de arbeidsmarkt wel‚Äč belang hecht aan certificering.

Pilot microcredentials mbo

In nauwe samenwerking tussen de MBO Raad en Npuls start de pilot microcredentials mbo in maart 2024 en loopt in principe tot en met 31 december 2025. Uitgangspunt is dat we werken op basis van afspraken aan de voorkant: zoals borging van de kwaliteit, wijze van uitgave. Dit vergroot de uitwisselbaarheid met andere scholen en onderwijssectoren (hbo/wo) en zorgt voor het gewenste civiele effect, zowel in Nederland als in de EU. Eén standaard geeft duidelijkheid en vertrouwen. Door deze pilot ontstaat er inzicht in de mogelijke meerwaarde van microcredentials voor het mbo en komen we tot een advies voor verdere inbedding in het mbo. Dit doen we in samenwerking met het project ‘doorbouwen aan microcredentials in het hbo/wo’, dat ook onder de vlag van Npuls wordt uitgevoerd.

PDG

In het Bestuurlijk Overleg Lerarenstrategie is besloten dat de lerarenopleidingen in afstemming met OCW, werkveld en beroepsgroep een plan van aanpak uitwerken om verder te investeren in het verhogen van de toegankelijkheid en verdere flexibilisering van lerarenopleidingen voor zij-instromers in po, vo en mbo. Voor het PDG-traject zijn de te behalen resultaten gericht op:

  • Een kwaliteitskeurmerk voor pdg met als resultaat een accreditatiewaardig pdg-traject overeenkomstig met de Pilot Microcredentials;
  • Koppeling Microcredential aan pdg-traject; en
  • Registratie van pdg-getuigschrift in ROD, vooruitlopend op Pilot Microcredentials.

Betrokkenen: OCW, VH, Lerarenopleidingen, MBO Raad, AOb, BVMBO en PDG-netwerk.