Nieuwsbericht

Nieuw en geopend: call for proposals Comeniusprogramma mbo

Profielfoto van Andries Knol
2 augustus 2023 | 4 minuten lezen

Dit jaar publiceert het NRO voor het eerst de call for proposals voor het Comeniusprogramma Teaching Fellows 2024 - mbo. Het doel van het Comeniusprogramma is om bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het vervolgonderwijs in Nederland. De call is geopend.

Het doel van het Comeniusprogramma is tweeledig. In de eerste plaats financiert het Comeniusprogramma onderwijsinnovatieprojecten die op een evidence-informed manier direct bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland, ten behoeve van studenten. Daarnaast draagt het Comeniusprogramma bij aan het stimuleren van gevarieerde carrièrepaden voor docenten en docent-onderzoekers in het mbo, door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen.

Het Comeniusprogramma mbo biedt beurzen aan Teaching Fellows. Toewijzing van de beurs biedt Teaching Fellows de kans zich gedurende de looptijd van het project te richten op de verbetering van hun onderwijs, en zich verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional.

Thema’s

De thema’s van het Comeniusprogramma mbo overlappen met de thema’s uit de Werkagenda mbo 2023-2027 Samen Werken aan Talent. De beurzen worden verdeeld over drie thema’s en één vrij thema, volgens onderstaande verdeling.

  • Thema 1: Onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie

De samenleving heeft te maken met grote maatschappelijke vraagstukken (zoals onder andere klimaat en energie). Deze vraagstukken hebben impact op en vragen om responsiviteit van het mbo. Welke innovaties zijn nodig om in te spelen op de vraagstukken? Wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden van de docenten en studenten? Hoe kan deze kennis worden ontwikkeld in verbinding met de beroepspraktijk? Ook het onderwijs zelf heeft te maken met grote veranderingen en ontwikkelingen. Zo komen technologische ontwikkelingen met grote snelheid af op het onderwijs, maar zien we ook uitdagingen op het gebied van basisvaardigheden in het mbo. Hoe kunnen docenten en studenten in het mbo hierop zo goed mogelijk worden voorbereid?

Projecten binnen dit thema richten zich op de vraag hoe vernieuwende onderwijsvormen, leeromgevingen en technologische ontwikkelingen worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het mbo, om bij te kunnen dragen aan het beantwoorden van grote maatschappelijke vraagstukken.

  • Thema 2: Het bevorderen van kansengelijkheid

Alle studenten moeten volwaardig mee kunnen doen in het onderwijs en de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat studenten in het mbo optimale kansen krijgen om hun vaardigheden en potentie ten volle te ontplooien en dus een passende leerroute doorlopen gericht op duurzame participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor de studenten die door omstandigheden (waaronder onvoldoende middelen, een beperking, een onderbroken schoolcarrière, gebrek aan een helpende omgeving) extra hulp nodig hebben om hun vaardigheden en potentie ten volle te ontplooien. Een belangrijke vraag is hoe studenten met een ondersteuningsbehoefte geholpen kunnen worden om hun weg naar en door het mbo succesvol te doorlopen. Hoe kan goed onderwijs worden verzorgd met oog voor kansengelijkheid en optimale ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de in- en doorstroom in het beroepsonderwijs soepel verloopt? Hierbij kan gekeken worden naar diversiteit in de achtergrond, ondersteuningsbehoefte en het versterken van de beroepsgerichte route.

Projecten binnen dit thema richten zich op het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs of in de onderwijsomgeving voor studenten.

  • Thema 3: Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Mbo-instellingen leiden studenten op voor een beroep, vervolgopleiding en goed burgerschap. Het is hierbij belangrijk om studenten te geleiden naar een kansrijke en duurzame plek, zowel op de arbeidsmarkt, in de samenleving of in een vervolgopleiding. De arbeidsmarkt verandert snel, met verschuivingen in vraag en aanbod, waardoor het een uitdaging voor het middelbaar beroepsonderwijs blijft om ook in de toekomst de aansluiting met het werkveld te behouden. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en wat dit van zowel de mbo-instellingen als de (afgestudeerde) studenten zal vragen. Hoe kan worden ingespeeld op de grote vraag naar vakmensen? Hoe kunnen studenten na het behalen van hun diploma zich een leven lang blijven ontwikkelen?

Projecten binnen dit thema richten zich op het voorbereiden van studenten op de veranderende arbeidsmarkt van de toekomst.

  • Thema 4: Vrij thema

Binnen het vrije thema is het mogelijk om te kiezen uit een breed scala aan onderwerpen. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs ten behoeve van studenten. Projecten binnen dit thema richten zich op onderwerpen die voortkomen uit de nieuwsgierigheid van de docent.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

De Teaching Fellow heeft met het voorgestelde project impact op de eigen studenten en/of praktijkpartners en directe collega’s. In het dagelijks werk als docent, studieadviseur, stagecoördinator, etc. heeft de Teaching Fellow zelf direct contact met de studenten die het onderwijs volgen dat in het project wordt vernieuwd.

De Teaching Fellow heeft ten minste twee jaar onderwijservaring in het middelbaar beroepsonderwijs en toont ambitie in de eigen ontwikkeling als onderwijsprofessional. Hij/zij krijgt daartoe de mogelijkheid door op projectbasis een vernieuwing door te voeren, nieuwe inzichten op te doen en zich zo te ontwikkelen tot erkende onderwijsvernieuwer in het eigen vakgebied (specifiek de opleiding).

Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal 1,4 miljoen euro. Binnen deze call for proposals worden naar verwachting maximaal 28 aanvragen toegewezen.

Een Teaching Fellowproject vindt plaats binnen de context van één afgebakend studieonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, vak, leerlijn, traject, etc.) waarvoor de Fellow (mede) verantwoordelijk is. Met de beurs van minimaal 45.000 euro en maximaal 50.000 euro kan de Fellow, ondersteund door een team van collega’s, adviseurs, praktijkpartners, studenten en practoraten binnen de mbo-instelling, een onderwijsvernieuwingsproject uitvoeren. De looptijd van het project is minimaal 12 en maximaal 18 maanden.

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Deadlines

  • Intentieverklaring: 14 november 2023, voor 14:00:00 CET
  • Uitgewerkte aanvraag: 25 januari 2024, voor 14:00:00 CET

Klik hier voor aanvraag finaciering Teaching Fellows 2024 mbo

De deadlines in de call for proposals zijn leidend.

 

Misschien ook interessant....

Innovatiebeurzen in het mbo of ho beoordelen?

Wil jij ook bijdragen aan de verbetering van het vervolgonderwijs in Nederland? En wil je inspiratie, ervaring en contacten opdoen? Neem dan deel aan een beoordelingscommissie van het Comeniusprogramma of van de Nederlandse Onderwijspremie. Het NRO zoekt (onderwijs)professionals en studenten in het mbo, hbo en wo.

Lees hier meer over hoe je je hiervoor kunt aanmelden