Nieuwsbericht

Herijking referentiekader Nederlandse taal mbo

Profielfoto van Andries Knol
29 augustus 2023 | 1 minuut lezen

Basisvaardigheden zijn cruciaal voor functioneren in de maatschappij en krijgen dan ook aandacht in het coalitieakkoord. In 2022 is er een evaluatie van het referentiekader uitgevoerd en één van de aanbevelingen uit dat rapport is dat het referentiekader meer passend moet worden bij de diversiteit aan doelgroepen en niveaus in het mbo en beter moet aansluiten op de beroepscontext.

In de Werkagenda MBO is besloten om een expertgroep aan te stellen, dit is bevestigd in de kamerbrief van 3 juli ‘23. Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen zijn (na een aanbesteding) betrokken als begeleidende partij voor het organiseren en voorbereiden van de bijeenkomsten met de expertgroep en een klankbordgroep (tbv veldraadpleging).

Er is een begeleidingscommissie samengesteld vanuit OCW, MBO-Raad (kennispunt mbo), BVMBO, Expertisecentrum Nederlands en NRTO. In de eerste BC bijeenkomst is de expertgroep samengesteld. Namens de BVMBO zitten vanuit de praktijk Pauline Koster (ROC TOP) en Iris de Hond (Zadkine) in de expertgroep. Ook Liza Graumans, Marjolein Kool en Lammie Prins (Deltion College) zijn door de BVMBO mede voorgedragen en zitten in de expertgroep.

Vanaf september vinden tweewekelijkse bijeenkomsten (van een dagdeel) met de expertgroep plaats. De eerste bijeenkomst heeft als doel om consensus te bereiken over de aansluiting van de referentieniveaus op de verschillende mbo-niveaus.

De experts werken in drie werkgroepen elk een advies uit op één van de centrale thema’s

1. aansluiting doelgroepen en niveaus;

2. aansluiting beroepscontext;

3. ambities en examinering

klankbordgroep

De klankbordgroep komt na de herfstvakantie bij elkaar voor de veldraadpleging. Dit zijn 30 tot 50 personen mede vanuit organisaties die zijn vertegenwoordigd in de BC. Belangrijk is dat de personen verschillende achtergronden en expertisegebieden hebben. De onderzoekers nodigen deze personen vervolgens uit voor de veldraadpleging.

Na het herijken van de referentieniveaus bij rekenonderwijs en het huidige advies kwalificatie-eisen/ bevoegdheden burgerschapsonderwijs, is Nederlandse taal binnen het mbo, het volgende onderdeel van de basisvaardigheden wat opgepakt wordt.

Profielfoto van Pauline Koster
8 maanden geleden
Profielfoto van Pauline Koster
8 maanden geleden

Eindelijk gaat het dan gebeuren. Wat een eer om mijn expertise te delen en de BVMBO te vertegenwoordigen. Mochten er collega's zijn die mij boodschappen willen meegeven, dan raad ik hen aan mij dat te laten weten, zodat ik de inzichten en ervaringen uit de praktijk krachtig vertegenwoordig. Mijn mailadres: p.koster@roctop.nl